top of page
Vedtægter for Musikforeningen UTZON

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Musikforeningen UTZON
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Bagsværd Kirke, Taxvej 14, 2880 Bagsværd

(Gladsaxe Kommune).

§2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at afholde kammermusikkoncerter.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, der har interesse for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside eller på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra et regnskabsår.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse sker elektronisk.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 1 måned forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, heraf 1 udpeget af Bagsværd Kirkes Menighedsråd.
10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
11. Valg af revisor
12. Valg af revisorsuppleant
13. Eventuelt


Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage forud for datoen for den ordinære generalforsamling. Forslag der vedrører ændringer i foreningens vedtægter skal dog være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for datoen for generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.
Stk. 8. Der udfærdiges skriftligt referat fra såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, som underskrives af dirigent og referent.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden og kassereren og 2 medlemmer, hvoraf 1 er udpeget af Bagsværd Kirkes Menighedsråd. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges to medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af begrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er ulønnet.
Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem må udtræde af bestyrelsen før udløbet af funktionsperioden, indtræder suppleanten for tiden indtil næste generalforsamling.
Stk. 8. I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et bestyrelsesmedlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet afleveres til revisor senest 14 dage før ordinær generalforsamling. Regnskabet med revisors bemærkninger forelægges på generalforsamlingen.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.
Stk. 4. For pådragne forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres når mindst ¾ af de tilstedeværende og stemmeberettigede stemmer for det på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23. oktober 2018.

bottom of page